Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden|Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor het gebruik van onze producten en diensten (‘Diensten’). De Diensten worden geleverd door Sharecare, Inc. (‘Sharecare’).

Door gebruikmaking van onze Diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door.

Speciale voorwaarden die van toepassing zijn op onze vaccin-assistent vindt u hier.

Medische disclaimer

Sharecare heeft de content op zijn websites gecreëerd en samengesteld ter informatie en voor uw gebruik. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging of wijziging van het medische advies van uw arts of zorgverlener. Raadpleeg uw arts voor advies over een specifieke medische aandoening. Houd er rekening mee dat de informatie en content, bij uitblijven van een bezoek aan een zorgverlener, alleen als informatieve/educatieve dienstverlening moet worden beschouwd en niet is bedoeld ter vervanging van het onafhankelijke oordeel van een arts over de geschiktheid van de risico's van een procedure of aandoening voor een bepaalde patiënt.

Disclaimer telegeneeskunde

Sommige gebruikers van onze diensten kunnen ervoor kiezen te worden doorverbonden voor een telegeneeskunde-/telegezondheidsconsult (een ‘virtueel bezoek’) met een externe contractant. ER ZIJN BEPERKINGEN INHERENT AAN VIRTUELE BEZOEKEN IN VERGELIJKING MET EEN PERSOONLIJKE EVALUATIE. U gaat ermee akkoord dat Sharecare niet aansprakelijk is voor diensten van derden van Sharecare of medische zorgverleners van die derden, die geen diensten verlenen namens Sharecare, met betrekking tot een virtueel bezoek. Als u of uw zorgverlener op enig moment zou vinden dat een virtueel bezoek niet voldoende is voor een beoordeling, kan elk van jullie verzoeken om het consult te beëindigen en zal de medische staf u helpen met het verkrijgen van een persoonlijk medisch consult. Als u op enig moment vragen hebt over de risico's, voordelen of beperkingen van virtuele bezoeken, kunt u de dienstverlener om extra uitleg vragen.

Sharecare slaat geen klinische informatie op die voortkomt uit uw virtueel bezoek, tenzij u en/of uw zorgverzekeraar of zorgverlener ons toestemming hebben gegeven om dergelijke informatie te ontvangen en op te slaan. U bent verantwoordelijk voor het informeren van onze externe contractant over uw gezondheidstoestand op het moment van uw virtuele bezoek.

DOOR VOORTZETTING VAN HET VIRTUELE BEZOEK, GAATU ERMEE AKKOORD AF TE ZIEN VAN ALLE TOEPASSELIJKE VEREISTEN VOOR GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING OF, VOOR ZOVER EEN DERGELIJKE VERKLARING VAN AFSTAND DOEN WETTELIJK IS VERBODEN, DAT UW KEUZE OM DOOR TE GAAN MET DE DIENSTEN GELIJK STAAT AAN GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING.

Disclaimer content

Alle content die op deze site wordt geplaatst, valt onder verantwoordelijkheid van de partij die de content plaatst. Deelname aan deze site door enige partij impliceert geen goedkeuring van de content, producten of diensten van enige andere partij. Alle handelsmerken, merken en content op deze site zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Deze Sharecare-site bevat content van geloofwaardige bronnen die verschillende standpunten vertegenwoordigen. Sharecare kan bepaalde content aan gebruikers tonen op basis van de geografische locatie van de gebruiker. Bepaalde contentplaatsers op de Sharecare-site betalen geld of leveren andere waarde aan Sharecare in ruil voor plaatsing en/of extra berichtgeving op de Sharecare-site. Daarnaast zijn bepaalde contentplaatsers ook investeerders in Sharecare. Als een deelnemer aan de programma's of diensten van Sharecare om een lijst verzoekt van adverteerders of relaties, waarbij Sharecare een financiële regeling heeft met een leverancier van producten of diensten die op de site worden getoond, mag de deelnemer dergelijke informatie opvragen door contact met ons op te nemen via compliance@sharecare.com

De productinformatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de Verenigde Staten. Voor producten die op de site worden genoemd, gelden mogelijk verschillende vereisten voor naamgeving en vrijgave van informatie in verschillende landen.

Gebruikmaken van onze Diensten

U dient alle binnen de Diensten aan u beschikbaar gestelde beleidsregels te volgen.

U mag geen misbruik maken van onze Diensten. Verstoor onze Diensten bijvoorbeeld niet en probeer ze niet te openen op enige andere wijze dan via de door ons verstrekte interface en instructies. U mag onze Diensten alleen gebruiken zoals toegestaan door de wet, met inbegrip van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van (her)exportcontrole. We kunnen de levering van onze Diensten aan u opschorten of stopzetten als u onze voorwaarden of ons beleid niet naleeft of als we vermoedelijk wangedrag onderzoeken.

Gebruik van onze Diensten maakt u geen eigenaar van enige intellectuele eigendomsrechten op onze Diensten of de content waartoe u toegang hebt. U mag geen content van onze Diensten gebruiken, tenzij u daarvoor toestemming hebt gekregen van de eigenaar of het anderszins wettelijk is toegestaan. Deze voorwaarden verlenen u niet het recht om merken of logo's te gebruiken die in onze Diensten worden gebruikt. Verwijder, verberg of wijzig geen wettelijke kennisgevingen die in of samen met onze Diensten worden weergegeven.

Onze diensten tonen bepaalde content die niet van Sharecare afkomstig is. Die content valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de entiteit die hem beschikbaar stelt. We kunnen content beoordelen om te bepalen of hij illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen content waarvan we redelijkerwijs van mening zijn dat hij ons beleid of de wet schendt, verwijderen of weigeren weer te geven. Dat betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we content beoordelen, dus neem niet zomaar aan dat we dat doen.

In verband met uw gebruik van de Diensten kunnen we u service-aankondigingen, administratieve berichten en andere informatie sturen. U kunt zich afmelden voor bepaalde van die communicaties.

Sommige van onze Diensten zijn beschikbaar op mobiele apparaten. Gebruik dergelijke Diensten niet op een manier die u afleidt en u zou verhinderen u aan de verkeers- of veiligheidswetten te houden.

Uw Sharecare-account

U hebt mogelijk een Sharecare-account nodig om sommige van onze diensten te kunnen gebruiken. U kunt uw eigen Sharecare-account aanmaken.

Houd uw wachtwoord geheim om uw Sharecare-account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw Sharecare-account. Probeer het wachtwoord van uw Sharecare-account niet ook te gebruiken in applicaties van derden. Als u ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of Sharecare-account ontdekt, neem dan contact met ons op.

Privacy

Het Privacybeleid van Sharecare legt uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen als u gebruikmaakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat Sharecare dergelijke gegevens mag gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Rechten en verantwoordelijkheden

U hebt het recht om:

 • Begrijpelijke informatie te ontvangen.
 • Informatie te ontvangen over Sharecare, waaronder: diensten die worden geleverd namens uw zorgverzekeraar, werkgever of sponsor van uw plan; Sharecare-collega's en kwalificaties van collega's; en contractuele relaties.
 • Deelname te weigeren, uw toestemming in te trekken of u af te melden voor diensten aangeboden door Sharecare.
 • Hoffelijk en respectvol te worden behandeld door Sharecare-collega's.
 • Klachten door te geven aan Sharecare en richtlijnen te ontvangen over het gebruik van de klachten- of beroepsprocedure, inclusief Sharecare's normen voor tijdigheid voor het reageren op en oplossen van klachten en kwaliteitskwesties.
 • Over informatie te beschikken over Sharecare (inclusief programma's en diensten die namens de klantorganisatie worden geleverd), hun medewerkers en de kwalificaties van hun medewerkers en eventuele contractuele relaties.
 • Te weten welke medewerkers verantwoordelijk zijn voor het beheer van hun diensten en bij wie u een wijziging kunt aanvragen.
 • Ondersteund te worden door Sharecare om interactief zorgbeslissingen te nemen samen met de zorgverleners.
 • Op de hoogte te zijn van alle behandelingsopties die zijn opgenomen of worden genoemd in klinische richtlijnen, zelfs als een behandeling niet wordt vergoed en de opties daaromtrent te bespreken met de zorgverleners.
 • Vertrouwelijke behandeling te krijgen van identificeerbare persoonsgegevens en medische informatie; te weten welke instanties toegang hebben tot de eigen informatie; op de hoogte te zijn van de procedures die de organisatie gebruikt om veiligheid, privacy en vertrouwelijkheid te garanderen.

Van u wordt verwacht dat u:

 • Deelneemt aan het programma en het zorgadvies van Sharecare opvolgt.
 • Sharecare voorziet van informatie die nodig is om de diensten uit te voeren.
 • Sharecare en de zorgverlener op de hoogte stelt als iemand zijn/haar toestemming intrekt of zich afmeldt voor het programma.
 • Alle formulieren indient die nodig zijn om deel te nemen aan het programma, voor zover wettelijk verplicht.
 • Accurate klinische informatie of informatie over u gezondheidstoestand geeft.
 • Correcte contactgegevens verstrekt en Sharecare op de hoogte stelt van wijzigingen in die gegevens.
 • De behandelende arts van de deelnemer op de hoogte stelt van diens deelname aan Sharecare-programma's.

Advertenties

Wij en onze serviceproviders kunnen informatie over uw interacties met onze Diensten gebruiken om uw interesses te voorspellen en de advertenties te selecteren die u op en buiten onze site te zien krijgt. Dat staat bekend als ‘op interesses gebaseerde advertenties’. Bij het aanbieden van op interesses gebaseerde advertenties volgen we de Zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties, zoals ontwikkeld door de Digital Advertising Alliance (‘DAA’). Sharecare adverteert, vermarkt of promoot geen producten of diensten aan patiënten, deelnemers of zorgverleners die diensten ontvangen als onderdeel van een Sharecare-bedrijfsprogramma, wat betekent dat u diensten van Sharecare ontvangt dankzij uw deelname via uw werkgever of zorgverzekeraar. In het geval dat uw sponsor, werkgever of zorgverzekeraar, via welke u diensten ontvangt, ons opdraagt reclame-content op de site te leveren, zal Sharecare eerst uw geldige toestemming verkrijgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy.

Klik op het ADCHOICES-pictogram onder aan iedere pagina van de Sharecare-websites om af te zien van op interesses gebaseerde reclame van Sharecare.

Surf voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties en hoe u zich daarvoor kunt afmelden naar:

Mobiele opt-outs:

De DAA biedt een aparte keuzetool aan voor het verzamelen van cross-app gegevens op een mobiel toestel voor op interesses gebaseerde advertenties en andere te gebruiken toepassingen. Om een keuze te maken voor bedrijven die deelnemen aan de keuzetool, kunt u de AppChoices-app van de DAA installeren (zie http://www.aboutads.info/appchoices). Veel mobiele toestellen bieden ook hun eigen opt-outs aan voor op interesses gebaseerde advertenties. Raadpleeg de instellingen en gebruiksaanwijzingen van uw toestel voor meer informatie.

Uw content bij onze Diensten

Met sommige van onze Diensten kunt u content uploaden, posten, opslaan, verzenden of ontvangen. U behoudt het eigenaarschap van alle intellectuele eigendomsrechten die u hebt op die content. Kortom, wat van u is, blijft van u.

Wanneer u content uploadt, post, opslaat, verzendt of ontvangt naar of via onze Diensten, verleent u Sharecare (en degenen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie om dergelijke content te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken te maken (zoals die welke voortvloeien uit vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen zodat uw content beter werkt met onze Diensten), te communiceren, te publiceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven en te distribueren. De rechten die u onder die licentie verleent, zijn uitsluitend bedoeld om onze Diensten te exploiteren, promoten en verbeteren en om nieuwe Diensten te ontwikkelen. De licentie blijft bestaan, zelfs als u stopt met het gebruik van onze Diensten. Sommige Diensten kunnen u manieren bieden om toegang te krijgen tot content die aan die Service is verstrekt en die te verwijderen. Aan sommige van onze Diensten zijn er ook voorwaarden of instellingen gekoppeld die de reikwijdte van ons gebruik van de content die onder die Diensten wordt gepost, beperken. Zorg ervoor dat u de benodigde rechten hebt om ons die licentie te verlenen voor alle content die u indient bij onze Diensten.

Onze geautomatiseerde systemen analyseren uw content om u persoonlijk relevante productfuncties aan te bieden. Die analyse vindt plaats wanneer de content wordt verzonden, ontvangen en opgeslagen.

Als u een Sharecare-account hebt, kunnen we uw profielnaam, profielfoto en acties die u uitvoert op Sharecare of op applicaties van derden die zijn verbonden met uw Sharecare-account, weergeven in onze Diensten, inclusief weergave in advertenties en andere commerciële contexten. Als u een Sharecare-account hebt als onderdeel van een Bedrijfsprogramma, kunnen wij uw profielnaam, profielfoto en acties die u uitvoert op Sharecare of op toepassingen van derden die zijn verbonden met uw Bedrijfsprogramma, weergeven in verband met individuele en groepsuitdagingen waaraan u deelneemt.

Meer informatie over hoe Sharecare content gebruikt en opslaat, kunt u vinden in het privacybeleid of aanvullende voorwaarden voor bepaalde Diensten. Als u feedback of suggesties over onze Diensten indient, kunnen we uw feedback of suggesties gebruiken zonder verplichting jegens u.

Over software in onze Diensten

Wanneer een Dienst downloadbare software vereist of bevat, kan die software automatisch worden bijgewerkt op uw toestel zodra een nieuwe versie of functie beschikbaar is. Bij sommige Diensten kunt u de instellingen voor automatische updates aanpassen.

Sharecare geeft u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de software die Sharecare u levert als onderdeel van de diensten. Die licentie is uitsluitend bedoeld om u in staat te stellen gebruik te maken van en nut te halen uit de Diensten zoals geleverd door Sharecare, op de manier die is toegestaan volgens deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze Diensten of bijgeleverde software kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of leasen, noch mag u reverse-engineering toepassen of proberen de broncode van die software te extraheren, tenzij de wet deze beperkingen verbiedt of u onze schriftelijke toestemming hebt.

Wij vinden open source-software belangrijk. Sommige software die in onze Diensten wordt gebruikt, kan worden aangeboden onder een open source-licentie die we aan u beschikbaar stellen. Er kunnen bepalingen zijn in de open source-licentie die sommige van deze voorwaarden expliciet opheffen.

Wijzigen en beëindigen van onze Diensten

We veranderen en verbeteren onze Diensten voortdurend. We kunnen functionaliteiten of functies toevoegen of verwijderen en we kunnen een dienst opschorten of volledig stopzetten.

U mag op elk moment stoppen met het gebruik van onze Diensten, hoewel we het jammer zouden vinden als u het gebruik zou stopzetten. Sharecare kan ook op elk moment stoppen met het aan u leveren van Diensten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of maken voor onze Diensten.

Wij zijn van mening dat u de eigenaar bent van uw gegevens en dat het belangrijk is dat u toegang houdt tot die gegevens. Als we een dienst stopzetten, zullen we u, voor zover redelijkerwijs mogelijk, daarvan vooraf op de hoogte stellen en u de kans beiden om informatie over de Dienst te verkrijgen.

Onze garanties en disclaimers

We leveren onze Diensten met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u ze met plezier zult gebruiken. Maar er zijn bepaalde dingen die we niet beloven over onze Diensten.

ANDERS DAN UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, DOEN SHARECARE NOCH HAAR LEVERANCIERS OF DISTRIBUTEURS SPECIFIEKE BELOFTEN OVER DE DIENSTEN. WE DOEN BIJVOORBEELD GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE CONTENT VAN DE DIENSTEN, DE SPECIFIEKE FUNCTIES VAN DE DIENSTEN OF HUN BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF VERMOGEN OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN. WE LEVEREN DE DIENSTEN ‘ZOALS ZE ZIJN’

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VOORZIEN IN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GEEN INBREUK. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE GARANTIES UIT.

Aansprakelijkheid voor onze Diensten

INDIEN WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN SHARECARE EN DE LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VAN SHARECARE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEDERFDE WINSTEN, INKOMSTEN OF GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, VOORBEELD- OF PUNITIEVE SCHADE.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SHARECARE EN HAAR LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS VOOR VORDERINGEN OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U ONS HEBT BETAALD VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (OF, ALS WIJ DAARVOOR KIEZEN, VOOR HET OPNIEUW LEVEREN VAN DE DIENSTEN AAN U).

SHARECARE EN ZIJN LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS ZIJN IN ALLE GEVAL NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS IS TE VOORZIEN.

Zakelijk gebruik van onze Diensten

Als u onze Diensten gebruikt namens een bedrijf, aanvaardt dat bedrijf deze voorwaarden, behalve als ze kunnen worden gewijzigd of vervangen door een andere overeenkomst, indien van toepassing. Behalve voor zover een andere overeenkomst van toepassing is, zal een dergelijk bedrijf Sharecare en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers vrijwaren van en schadeloosstellen voor elke claim, rechtszaak of actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten of schending van deze voorwaarden, met inbegrip van aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proces- en advocaatkosten.

Auteursrechtelijke bescherming, kennisgeving en procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op het auteursrecht

We reageren op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten en beëindigen accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden volgens het proces dat is vastgelegd in de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act. Als u van mening bent dat content op onze site inbreuk maakt op uw auteursrecht, stuur dan een melding van inbreuk op uw auteursrecht naar Sharecare in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden.

Om effect te sorteren, moet de kennisgeving een schriftelijke mededeling zijn:

 1. Voeg een fysieke of elektronische handtekening toe van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt;
 2. Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens de beweringen inbreuk is gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;
 3. Identificeer het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. Het verstrekken van URL's in de hoofdtekst van een e-mail is de beste manier om ons te helpen content snel te vinden;
 4. Voeg redelijkerwijs voldoende informatie toe om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;
 5. Voeg een verklaring toe dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Voeg een verklaring toe dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.
 7. Te bezorgen aan:

  Sharecare, Inc.

Attn: Legal

255 E Paces Ferry Rd. NE

Suite 700

Atlanta, GA 30305-2233

Om uw verzoek zo snel mogelijk te kunnen verwerken, dient u een dergelijke schriftelijke kennisgeving per e-mail te sturen naar legal@sharecare.com.

Houd er ook rekening mee dat de informatie in deze juridische kennisgeving kan worden doorgestuurd naar de persoon die de vermeende inbreukmakende content heeft geleverd.

We kunnen onze gebruikers op de hoogte stellen door middel van een algemene kennisgeving op een van onze websites, elektronische post naar het e-mailadres van een gebruiker in onze administratie, of schriftelijke communicatie per prioriteitspost naar het fysieke adres van een gebruiker in onze bestanden. Als u een dergelijke kennisgeving ontvangt, kunt u schriftelijk een tegenkennisgeving sturen naar de aangewezen vertegenwoordiger samen met de onderstaande informatie.

Om effect te sorteren, moet de tegenkennisgeving een schriftelijke mededeling zijn die het volgende bevat:

 1. Uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;
 3. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat u te goeder trouw van mening bent dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en
 4. Uw naam, fysieke adres en telefoonnummer en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van een federale arrondissementsrechtbank voor het gerechtelijke arrondissement waarin uw fysieke adres zich bevindt, of als uw fysieke adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin wij gevestigd kunnen zijn, en dat u de betekening van processen accepteert van de persoon die kennisgeving heeft gedaan van vermeend inbreukmakend materiaal of een vertegenwoordiger van die persoon.

Over deze voorwaarden

Onze Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Mochten we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, dan zullen we alle van toepassing zijnde wijzigingen op deze pagina publiceren en, als de wijzigingen materieel zijn, zullen we u op een meer substantiële manier in kennis stellen door u een e-mail te sturen en/of een kennisgeving in de Diensten te posten. Sharecare behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen; dus lees ze regelmatig door.

We kunnen deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Dienst wijzigen om bijvoorbeeld wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Diensten weer te geven. We zullen kennisgevingen van gewijzigde aanvullende voorwaarden in de toepasselijke Dienst plaatsen. Wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepubliceerd. Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een Dienst of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor een Dienst, moet u het gebruik van die Dienst stopzetten.

Als er een conflict is tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden voorrang voor dat conflict.

Deze voorwaarden bepalen de relatie tussen u en Sharecare. Ze creëren geen rechten van derde begunstigden.

Als u deze voorwaarden niet naleeft en we niet meteen actie ondernemen, betekent dat niet dat we afstand doen van eventuele rechten die we hebben (zoals het ondernemen van actie in de toekomst).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet afdwingbaar is, heeft dat geen invloed op andere voorwaarden.

De wetten van Georgia, VS, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht van Georgia, zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Diensten.

Geschillen oplossen

U en Sharecare komen overeen dat elke gerechtelijke procedure zal worden aangespannen in de federale of staatsrechtbanken met jurisdictie in Atlanta, Georgia, VS. Zowel u als Sharecare stemmen in met de locatie en de persoonlijke jurisdictie aldaar.

Contact met ons opnemen

Voor informatie over hoe u contact kunt opnemen met Sharecare, kunt u terecht op onze contactpagina. Voor het laatst gewijzigd: 5 februari 2021